Rynek 19, 43-190 Mikołów  tel.: 32 226 21 47
dyrektor: Izabela Paździorek-Jakubowska

e-mail: sekretariat@mdkmikolow.eu

strona www:  www.mdkmikolow.eu

godziny urzędowania: 
od poniedziałku do piątku od 800 do 20, 00  w sobotę i niedzielę wg. planu imprez

Miejski Dom Kultury w Mikołowie jest instytucją kultury gminy Mikołów, wpisaną do Księgi Rejestrowej nr 5/2016 instytucji kultury w Mikołowie.
Miejskim Domem Kultury w Mikołowie kieruje dyrektor, który reprezentuje placówkę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Placówka opracowuje plany swojej działalności i harmonogram imprez, przyjmując zastrzeżenia i propozycje organów samorządu terytorialnego. Swoją działalność prowadzi na podstawie rocznego planu finansowego, zatwierdzanego przez dyrektora, który odpowiada za właściwą realizację zadań jednostki oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych środków finansowo-rzeczowych. W Miejskim Domu Kultury w Mikołowie mogą działać koła, towarzystwa i stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakres obowiązków i kompetencji dyrektora oraz szczegółowa struktura organizacyjna Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie określone są w Regulaminie Organizacyjnym.

1.Do podstawowych zadań Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie należy w szczególności:
- rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych;
- edukacja kulturalna;
- gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
- tworzenie warunków do rozwoju ruchu regionalnego;
- upowszechnianie wiedzy o sztuce;
- organizowanie spektakli teatralnych, imprez plenerowych;
- organizowanie koncertów muzycznych, w tym  „Mikołowskich Dni Muzyki”;
- organizowanie plenerów plastycznych, w tym ” Impresji Mikołowskich”;
- organizowanie wystaw malarstwa, rzeźby oraz innych prac artystycznych;
- stała prezentacja kolekcji malarskiej, opieka nad galerią;
- patronat nad amatorskim ruchem artystycznym, jego promocja i prezentacja;
- praca dydaktyczna i szkoleniowa z dziećmi i młodzieżą;
- organizacja spotkań z artystami reprezentującymi różne dziedziny sztuki;
- tworzenie klubów dyskusyjnych, kółek zainteresowań, zespołów muzycznych;
- poszukiwanie nowych form i źródeł działalności kulturalnej;
- poszukiwanie nowych form finansowania kultury;
- integracja środowisk twórczych oraz społeczności lokalnej;
- inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi, jak również z innymi placówkami kultury;
- inne działania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców;
- wydawanie miesięcznika „Gazeta Mikołowska”
2. MDK wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.
3. MDK współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami oraz związkami twórców i artystów.

Statut