Celina Kubiak

pok. nr 14, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel.: 32 324 84 20

Przyjmowanie stron:
w środy i czwartki od 7:30 do 15:30

Zakres zadań i kompetencji Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych określają przepisy ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

Do zadań tych w szczególności należy:

a) Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego.
b) Zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne.
c) Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka.
d) Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.
e) Opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji.
f) Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych.
g) Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających.
h) Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto, obejmującego ustawowe dane.
i) Przekazywanie do odpowiednich, przewidzianych ustawą o ochronie informacji niejawnych, ewidencji prowadzonych przez ABW danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.