mgr Danuta Jasińska-Gdaniec
Rynek 16, pok. nr 32, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 85 02
e-mail: danuta.jasinska-gdaniec@mikolow.eu

Skarbnik Miasta prowadzi sprawy związane z prawidłową gospodarką finansową Miasta.

W szczególności Skarbnik Miasta:

 1. Wykonuje obowiązki głównego księgowego budżetu Gminy.
 2. Dokonuje kontrasygnaty czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych.
 3. Wykonuje czynności z zakresu prowadzenia rachunkowości budżetu Gminy.
 4. Wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi.
 5. Dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym.
 6. Opracowuje projekt budżetu pod względem poprawności formalnej oraz opracowuje wytyczne i koordynuje pracę komórek i jednostek organizacyjnych w zakresie przygotowania materiałów do projektu budżetu.
 7. Przygotowuje uchwałę budżetową oraz uchwały zmieniające budżet, a także zarządzenia wykonujące uchwałę budżetową.
 8. Wykonuje budżet i organizuje gospodarkę finansową Gminy.
 9. Dokonuje analiz wykonania budżetu i systematycznie informuje Burmistrza o wynikach analiz.
 10. Nadzoruje gospodarkę finansową jednostek.
 11. Wykonuje funkcję bezpośredniego przełożonego w stosunku do naczelników i kierowników komórek organizacyjnych w jego pionie kierowania, określonym w Rozdziale III Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Mikołów i opracowuje dla tych stanowisk zakresy czynności oraz wnioskuje w sprawach dotyczących tych pracowników