mgr Jakub Jarząbek
Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 85 03
e-mail: jakub.jarzabek@mikolow.eu

Sekretarz Miasta wykonuje zadania w imieniu Burmistrza w zakresie ustalonym przez Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Mikołów.

 W szczególności Sekretarz Miasta:

 1. nadzoruje pracę podległych mu komórek organizacyjnych,
 2. wykonuje funkcje bezpośredniego przełożonego w stosunku do kierowników podległych Sekretarzowi komórek organizacyjnych i osób zajmujących jednoosobowe stanowiska pracy w pionie podległości służbowej Sekretarza; opracowuje dla tych stanowisk pracy zakresy czynności oraz wnioskuje w sprawach osobowych dotyczących tych pracowników,
 3. nadzoruje terminowe załatwianie skarg i wniosków,
 4. czuwa nad udostępnianiem informacji publicznej,
 5. czuwa nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej,
 6. czuwa nad prawidłową obsługą interesantów,
 7. prowadzi z upoważnienia Burmistrza zadania z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy Urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi, w tym:
 • prowadzi gospodarkę etatami, funduszem płac Urzędu, nadzoruje sprawy pracownicze i związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
 • opracowuje oraz inicjuje stosownie do potrzeb zmiany struktury organizacyjnej oraz treści regulaminu organizacyjnego,
 • opracowuje projekty aktów prawnych, dotyczącefunkcjonowania Urzędu,
 • czuwa nad prawidłowym obiegiem dokumentów,
 1. nadzoruje organizację współpracy Urzędu z Radą Miejską, radnymi, sołectwami, w tym w uzgodnieniu ze Skarbnikiem Miasta przygotowuje materiały na posiedzenia Rady Miejskiej i jej komisji,
 2. reprezentuje Urząd w sprawach dotyczących zabezpieczenia technicznego,
 3. koordynuje sprawy związane z wyborem ławników, wyborami powszechnymi i przeprowadzaniem referendów.