mgr Mateusz Handel
Rynek 16, pok. nr 39, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 85 08 - Sekretariat Zastępców Burmistrza
e-mail: mateusz.handel@mikolow.eu

Przyjmowanie stron:
po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie w pok. nr 38
w każdy poniedziałek od 1500 do 1700

Do zakresu działania i kompetencji Zastępców Burmistrza należy nadzór nad pracą komórek organizacyjnych w podległych im pionach kierowania, określonych w Rozdziale III Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Mikołów oraz wykonywanie innych zadań powierzonych im przez Burmistrza.
Zastępcy Burmistrza wykonując funkcje bezpośrednich przełożonych w stosunku do naczelników wydziałów, kierowników biur oraz samodzielnych stanowisk pracy, opracowują zakresy czynności dla tych stanowisk pracy oraz wnioskują w sprawach osobowych dotyczących tych pracowników.

Pierwszy Zastępca Burmistrza sprawuje nadzór nad gminnymi jednostkami budżetowymi:
- Zakładem Usług Komunalnych
- Zakładem Gospodarki Lokalowej
- Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.