Obsługę Rady Miejskiej prowadzi Biuro Rady Miejskiej

Rynek 16, pok. nr 13, 11, 43-190 Mikołów
tel.: 32 32 48 511, 32 324 85 12, 32 324 85 10
e-mail: biuro.rady@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00 


Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie.  Aktualnie liczy 21 radnych, wybranych przez mieszkańców gminy w wyborach, w oparciu o obowiązująca ordynację wyborczą. Kadencja Rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz poprzez burmistrza wykonującego jej uchwały. Do wewnętrznych jednostek organizacyjnych Rady należą: 

 • przewodniczący,
 • wiceprzewodniczący,
 • komisje stałe,
 • komisje doraźne powołane do określonych zadań.

Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie jej obrad. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.

Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Sesje zwyczajne odbywają się w sali Białego Domku przy ul. K. Miarki 15, przeważnie raz w miesiącu. W sesjach Rady mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy. Szczegółowy opis przygotowania sesji i jej przebiegu określa rozdział II załącznika nr 5 do Statutu Gminy Mikołów.

Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy:

 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika miasta, który jest głównym księgowym budżetu- na wniosek burmistrza,
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  - określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej,
  - emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza,
  - zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  - ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym,
  - zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę Miejską,
  - tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  - określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza,
  - tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  - ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym,
 • określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy o samorządzie gminnym,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Miejskiej.

Obowiązki radnych:

 1. Radni winni uczestniczyć czynnie w sesjach Rady Miejskiej oraz pracach organów i komisji, do których zostali wybrani.
 2. Radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z wyborcami przez:
  - informowanie wyborców o stanie gminy,
  - konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady Miejskiej,
  - propagowanie zamierzeń i dokonań Rady Miejskiej,
  - informowanie mieszkańców o swojej działalności w Radzie Miejskiej,
  - przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkańców miasta.
 3. Radni mają prawo podejmować interwencje i składać wnioski w instytucjach, których wnioski te dotyczą.
 4. Radni mają prawo kierować do burmistrza miasta interpelacje we wszystkich sprawach publicznych wspólnoty samorządowej.
 5. Radni powinni spotykać się ze swoimi wyborcami co najmniej dwa razy w roku.
 6. Radny ma obowiązek uczestniczyć w pracach co najmniej w jednej komisji.