Kto może wnioskować

PESEL przysługuje deklarującym zamiar pozostania na terytorium Polski:

  • obywatelom Ukrainy oraz ich małżonkom nieposiadającym obywatelstwa Ukrainy, którzy przybyli do Polski z Ukrainy w terminie od 24 lutego 2022 r.
  • obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy opuścili Ukrainę w terminie od 24 lutego 2022 r. a następnie przybyli do Polski oraz ich najbliższym członkom rodziny.

PESEL jest nadawany zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Przy czym osobiście przy składaniu wniosku musi stawić się każda osoba, która ukończyła 12 lat. Konieczne jest również przybycie z młodszym dzieckiem, jednak tylko wtedy, gdy jego opiekun nie posiada dokumentu tożsamości dziecka.

Co to jest PESEL

Numer PESEL to ciąg 11 cyfr, które są indywidualnie przypisane każdemu człowiekowi. Z numeru PESEL można wyczytać datę urodzenia oraz płeć.

PESEL jest przydatny m. in. do:

  • korzystania z opieki zdrowotnej i szczepień,
  • założenia konta w banku,
  • zapisania dziecka do szkoły,
  • korzystania ze świadczeń pomocowych dla uchodźców.

Gdzie składać wnioski

URZĄD MIASTA MIKOŁÓW
ul. K. Miarki 15 pok. nr 13 (Biały Domek)
tel. 32 3248 457, 32 3248 458, 32 3248 459

Klienci przyjmowani są w Referacie Spraw Obywatelskich w godzinach:

poniedziałek od 7.30 do 16.30
wtorek-czwartek od 7.30 do 15.00
piątek od 7:30 do 13:30

Jak uzyskać PESEL

Zainteresowani powinni złożyć osobiście wypełniony i czytelnie podpisany wniosek. Pisma są dostępne w j. ukraińskim . Do wniosku należy dołączyć 1 zdjęcie paszportowe oraz okazać do wglądu dokument na podstawie, którego osoba wjechała na terytorium RP. W przypadku braku takiego dokumentu konieczne jest podpisanie stosownego oświadczenia. Za dzieci wniosek składa i podpisuje rodzic, opiekun lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Trzeba pamiętać, że z uwagi na obowiązek pobrania odcisków palców, konieczna osobista obecność wszystkich osób, które ukończyły 12 rok życia. Dzieci poniżej 12 roku życia – nie muszą przychodzić, jeżeli ich wjazd na terytorium RP odbył się na podstawie dokumentu ze zdjęciem.

Podczas nadawania numeru PESEL będzie można otrzymać tzw. profil zaufany, dzięki temu każdy będzie mógł ściągnąć aplikację mobilną mObywatel, w której będzie elektroniczny dokument ze zdjęciem i numerem PESEL. Papierowe bądź plastikowe dokumenty nie będą wydawane, ale każdy otrzyma stosowne zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL. Przewidywany czas pełnej obsługi jednej osoby to ok. 30 min. Usługa jest bezpłatna.

Wszystkie osoby, które z jakiegoś powodu nie będą mogły otrzymać nr PESEL w dniu złożenia wniosku, zostaną umówione na kolejne dni na określone godziny - tak aby każdy, kto przyjdzie był już wprowadzony w proces obsługi i miał pewność, że PESEL zostanie mu nadany.

Wymagane dokumenty

  • wniosek o nadanie numeru PESEL
  • dokument podróży, Karta Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości (także nieważny), a w przypadku osób do 18 roku życia, również dokument potwierdzający urodzenie o (oryginał dokumentu  do wglądu kopia pierwszej strony załączona do wniosku)
  • jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami (jak do paszportu)

Opłaty administracyjne

Brak

Termin i sposób załatwiania

Niezwłocznie. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego - zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem, wypełnionym w alfabecie łacińskim przez  wnioskodawcę albo przez pracownika organu gminy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.  W imieniu małoletniego wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Uwaga: małoletni od 12 roku życia musi być obecny przy składaniu wniosku.