PN-20/2015/CIS  wykonywanie usług w zakresie przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer ogłoszenia: 162108 - 2015; data zamieszczenia: 01.07.2015