Od dnia 11.12.2021 r. obowiązują nowe wnioski dotyczące zarejestrowania, zmiany, zawieszenia, wznowienia, likwidacji działalności gospodarczej.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/03155.
Przedsiębiorcy chcący dokonać samemu wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dokonują go z panelu www.biznes.gov.pl.


Miejsce złożenia dokumentów:
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
ul. Karola Miarki 15 (Biały Domek),
I piętro, pokój nr 15, 43-190 Mikołów

tel.: (32) 324 84 53, 324 84 54
e-mail: 
ewidencjagosp@mikolow.eu

Klienci przyjmowani są w Referacie Ewidencji Działalności Gospodarczej w godzinach:

poniedziałek od 7.30 do 16.30
od wtorku do czwartku od 7.30
do 15.00
piątek od 7.30 do 13.30

 

Formularze znajdują się na stronie: www.biznes.gov.pl

ZGŁOSZENIE ZAWIESZENIA/WZNOWIENIA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Od 1 lipca 2011 roku powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Osoba fizyczna składa wniosek o wpis do CEIDG z wykorzystaniem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej CEIDG www.biznes.gov.pl
Wniosek o wpis do CEIDG może być sporządzony w postaci papierowej z zachowaniem zakresu i układu danych określonych w formularzu elektronicznym, a następnie:

 • złożony w wybranym urzędzie gminy albo
 • wysłany przesyłką rejestrowaną na adres wybranego urzędu gminy (wniosek taki opatrzony jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, poświadczonym przez notariusza).

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej.

Zawiesić działalność gospodarczą może również przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. W przypadku zakończenia korzystania z urlopów lub złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej oraz poza tą spółką może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach.
W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w spółce cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.

Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.

Jeżeli wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej nie określa daty wznowienia wykonywania działalności gospodarczej, wpis w CEIDG informacji o tym wznowieniu następuje na wniosek przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca zawieszający albo wznawiający wykonywanie działalności gospodarczej składa wniosek o zmianę wpisu.

W przypadku zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:
1) może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;
2) może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
3) może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
4) ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
5) wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
6) może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
7) może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Przed wypełnieniem wniosku CEIDG-1 należy zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku.

Wymagane dokumenty:

 1. czytelnie wypełniony wniosek CEIDG-1 (najlepiej na komputerze, maszynie, pismem drukowanym)
 2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

W Polsce podstawowymi dokumentami tożsamości są paszport i dowód osobisty dla obywateli polskich oraz karta pobytu i dokument pobytu dla cudzoziemców posiadających zezwolenie na dłuższy od turystycznego pobyt na terytorium RP. W Polsce prawo jazdy nie jest dokumentem tożsamości, podobnie jak książeczka wojskowa.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców;
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców;
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. 

Właściwość miejscowa:
Dowolny urząd gminy w Polsce.

Termin załatwienia sprawy:
Wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wpływu do CEIDG wniosku o wpis (z wyjątkiem wniosków niepoprawnych).
Wpis do CEIDG jest dokonywany jeżeli wniosek jest złożony przez osobę uprawnioną i jest poprawny.

Sprawy administracyjne:

 1. Wniosek jest wolny od opłat;
 2. Informacja o dokonaniu wpisu do CEIDG dostępna jest na stronie  www.biznes.gov.pl;
 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty;
 4. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa lub prokury, jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosownego pełnomocnictwa wynosi 17,00 zł.

Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.