Od dnia 11.12.2021 r. obowiązują nowe wnioski dotyczące zarejestrowania, zmiany, zawieszenia, wznowienia, likwidacji działalności gospodarczej.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/03155.
Przedsiębiorcy chcący dokonać samemu wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dokonują go z panelu
www.biznes.gov.pl.


Miejsce złożenia dokumentów:
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
ul. Karola Miarki 15 (Biały Domek),
I piętro, pokój nr 15, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 84 53, 324 84 54
e-mail: 
ewidencjagosp@mikolow.eu

Klienci przyjmowani są w Referacie Ewidencji Działalności Gospodarczej w godzinach:
poniedziałek od 7.30 do 16.30
od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.00
piątek od 7.30 do 13.30
Formularze znajdują się na stronie: www.biznes.gov.pl

WYKREŚLENIE WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Osoba fizyczna składa wniosek o wpis do CEIDG z wykorzystaniem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej CEIDG www.biznes.gov.pl
Wniosek o wpis do CEIDG może być sporządzony w postaci papierowej z zachowaniem zakresu i układu danych określonych w formularzu elektronicznym, a następnie:

 • złożony w wybranym urzędzie gminy albo
 • wysłany przesyłką rejestrowaną na adres wybranego urzędu gminy (wniosek taki opatrzony jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, poświadczonym przez notariusza).

Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o wykreślenie wpisu z CEIDG w przypadku zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej lub przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową.

Przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG z urzędu, w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw gospodarki, w przypadku:
1) stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej;
2) utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej przysługujących na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) gdy wpis został dokonany z naruszeniem prawa.

Przed wypełnieniem wniosku CEIDG-1 należy zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku.

Wymagane dokumenty:

 1. czytelnie wypełniony wniosek CEIDG-1 (najlepiej na komputerze, maszynie, pismem drukowanym)
 2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

W Polsce podstawowymi dokumentami tożsamości są paszport i dowód osobisty dla obywateli polskich oraz karta pobytu i dokument pobytu dla cudzoziemców posiadających zezwolenie na dłuższy od turystycznego pobyt na terytorium RP. W Polsce prawo jazdy nie jest dokumentem tożsamości, podobnie jak książeczka wojskowa.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców;
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców;
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

Właściwość miejscowa:
Dowolny urząd gminy w Polsce.

Termin załatwienia sprawy:
Wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wpływu do CEIDG wniosku o wpis (z wyjątkiem wniosków niepoprawnych).

Wpis do CEIDG jest dokonywany jeżeli wniosek jest złożony przez osobę uprawnioną i jest poprawny.

Sprawy administracyjne:

 1. Wniosek jest wolny od opłat;
 2. Informacja o dokonaniu wpisu do CEIDG dostępna jest na stronie www.biznes.gov.pl;
 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty;
 4. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa lub prokury, jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosownego pełnomocnictwa wynosi 17,00 zł.

Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.