PN 2/2017 Wykonywanie usług sporządzania dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla obiektów budowlanych w specjalnościach budowlanych:

1. architektonicznej – Część 1 zamówienia

2. konstrukcyjno – budowlanej – Część 2 zamówienia

3. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - Część 3 zamówienia

4. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – Część 4 zamówienia

5. drogowej – Część 5 zamówienia.