Projekt
Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa 

  w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/1139/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia  2 września 2014 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Mikołów oraz warunków  i zasad korzystania z tych przystanków dla operatorów i przewoźników 

Konsultacje

        Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr  964/279/2016 z dnia 13 rześnia 2016 roku, wszystkie zainteresowane podmioty działające na rzecz mieszkańców Gminy Mikołów zapraszamy do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/1139/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia  2 września 2014 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Mikołów oraz warunków  i zasad korzystania z tych przystanków dla operatorów i przewoźników.

Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej  www.bip.mikolow.eu (konsultacje społeczne).
Opinie można przesłać drogą elektroniczną na adres um@mikolow.eu , złożyć osobiście w biurze podawczym (pok. nr 1) Urzędu Miasta Mikołów lub wysłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) do dnia  26.09.2016 r.

Po tym terminie opinie i uwagi nie będą rozpatrywane.

Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.