Konsultacjie projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa  w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Mikołowie

 

Konsultacje rozpoczyna się od dnia 22.06.2016 r. do dnia 27.06.2016 r.

Formą konsultacji jest umieszczenie projektu uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów oraz na stronie internetowej Urzędu.

Opinie można przesłać drogą elektroniczną na adres um@mikolow.eu, złożyć osobiście w biurze podawczym (pok. nr 1) Urzędu Miasta Mikołów lub wysłać pocztą (decyduje data wpływu do urzędu).