Projekt

Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

  w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/134/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów,  w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Konsultacje

        Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr   872/1872016 z dnia 15 czerwca 2016 roku, wszystkie zainteresowane podmioty działające na rzecz mieszkańców Gminy Mikołów zapraszamy do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr VIII/134/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów,  w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej  www.bip.mikolow.eu (konsultacje społeczne).
Opinie można przesłać drogą elektroniczną na adres um@mikolow.eu , złożyć osobiście w biurze podawczym (pok. nr 1) Urzędu Miasta Mikołów lub wysłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) do dnia  27.06.2016 r.

Po tym terminie opinie i uwagi nie będą rozpatrywane.

Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.