Konsultacje społeczne podstrategii pn. „Podstrategii kształtowania przestrzeni publicznej (w tym rewitalizacji obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych oraz opieki nad zabytkami) na lata 2016-2025 wraz z Planem Operacyjnym” 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 848/163/2016 z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie konsultacji podstrategii przygotowanej w ramach projektu pn. „J-ednolita 
S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu  mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST”

 

Termin konsultacji określa się od dnia 25 maja 2016 r. do 7 czerwca 2016 r.

Wszystkich zainteresowanych informujemy o możliwości zgłaszania uwag i opinii 
do projektuPodstrategii kształtowania przestrzeni publicznej (w tym rewitalizacji obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych oraz opieki nad zabytkami) na lata 2016-2025
wraz z Planem Operacyjnym” - w ramach projektu pod nazwą J-ednolita S-trategia
T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST”
poprzez wypełnienie ankiety znajdującej się
na stronie http://www.bip.mikolow.eu w zakładce „Konsultacje społeczne”
lub na stronie internetowej projektu http://www.jst.mikolowski.pl/ w zakładce projekt – produkty.

Opinie wniesione po dacie 7 czerwca 2016 r. nie będą rozpatrywane.

Nazwa dokumentu

Link do ankiety konsultacyjnej

Podstrategii kształtowania przestrzeni publicznej (w tym rewitalizacji obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych oraz opieki nad zabytkami) na lata 2016-2025 wraz
z Planem Operacyjnym

http://przestrzenpubliczna.badanie.net/

  

Informujemy także, iż w trakcie trwania konsultacji społecznych istnieje możliwość  zgłaszania propozycji przedsięwzięć, które w przyszłości będą mogłyby być realizowane na terenie Miasta Mikołów w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji na obszarach przeznaczonych do rewitalizacji. Obszary do rewitalizacji przedstawia załączona mapa. Zlokalizowane są one w Centrum Mikołowa.

 

Aby zgłosić propozycję swojego projektu należy wypełnić kartę projektu i przesłać na adres mailowy: rozwoj@mikolow.eu lub zostawić w Urzędzie Miasta Mikołów (biuro podawcze sala nr 1), Rynek 16. Karta projektu jest zgłoszeniem swojego autorskiego pomysłu na działania, które mogą być w przyszłości realizowane w obszarach gminy, które zostaną poddane rewitalizacji. Ważnym aspektem proponowanych przedsięwzięć jest fakt, że działania społeczne mają priorytet w przyznawaniu funduszy, ponadto projekty przestrzenne dotyczące infrastruktury czy gospodarki powinny mieć uzasadnienie społeczne. W załączniku znajdą Państwo instrukcję jak należy poprawnie wypełnić kartę projektu. Przypominamy, iż należy wskazać źródła finansowania Państwa projektów.

 

„Podstrategii kształtowania przestrzeni publicznej (w tym rewitalizacji obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych oraz opieki nad zabytkami) na lata 2016-2025
wraz z Planem Operacyjnym
” została przygotowana w ramach projektu pod nazwą
"J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST w ramach programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny". Beneficjentami tego projektu są: Gminy Powiatu Mikołowskiego:  Łaziska Górne,  Mikołów, Orzesze,  Ornontowice, Wyry oraz Starostwo Powiatowe w Mikołowie (Lider Projektu). Projekt jest dofinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, w ramach Programu: Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu   terytorialnego,    dialog    społeczny   oraz   współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.