Konsultacje społeczne podstrategii przygotowanych w ramach projektu pn. „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST”

 

1. „Podstrategia informatyzacji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz
z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025”

2. „Podstrategia promocji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz
z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025 (w tym Strategii Marki Powiatu Mikołowskiego)”

3.  „Podstrategia rozwiązywania problemów demograficznych (dostosowanie oferty samorządów do cyklu życia człowieka; projekty na rzecz dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym; rozwój usług z zakresu edukacji, opieki zdrowotnej; kultury i rekreacji) obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025”

4. „Podstrategia ds. lokalnego rynku pracy, wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016 – 2025”

5. „Podstrategia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025”

 

Termin konsultacji określa się od dnia 1 lutego 2016 r. do 14 lutego 2016 r.

Wszystkich zainteresowanych informujemy o możliwości zgłaszania uwag i opinii 
do projektów podstrategii poprzez wypełnienie ankiety znajdującej się na stronie http://www.bip.mikolow.eu w zakładce „Konsultacje społeczne” lub na stronie internetowej projektu http://www.jst.mikolowski.pl/ w zakładce projekt – produkty.

Opinie wniesione po dacie 14 luty 2016 r. nie będą rozpatrywane.

Nazwa dokumentu

Podstrategia - promocja obszaru funkcjonalnego

Podstrategia ds. lokalnego rynku pracy

Podstrategia informatyzacji

Podstrategia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Podstrategia rozwiązywania problemów demograficznych