Burmistrz Mikołowa

o g ł a s z a

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Mikołów, położonych przy ul. Żwirki i Wigury, obręb Mikołów, zapisanych w księdze wieczystej KA1M/00055950/8 Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz jednostce rejestrowej G.653 jako użytek „Ba”, oznaczonych:

Nr działki

Powierzchnia

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

2916/106

0,5740 ha

1 100 000 zł

110 000 zł

2919/106

0,4551 ha

900 000 zł

90 000 zł

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń).

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.07.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U z 2010 r., nr 102, poz. 651 ze zm.) upłynął w dniu 27.09.2011 r.

1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu dzielnicy Centrum, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXIX/437/2004 z dnia 28.12.2004 r. określona jest symbolami:

dla działki nr 2916/106

301UR/P ¦ tereny działalności rzemieślniczej i przemysłu

część działki nr 2919/106

301UR/P ¦ tereny działalności rzemieślniczej i przemysłu

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr XLIX/999/2010 z 31.08.2010 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, teren dla części działki nr 2919/106 określony jest symbolem 1UR/PS ¦ tereny usług rzemiosła, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Z pełnymi zapisami planu należy zapoznać się w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mikołów, pokój nr 3.

Zagospodarowanie terenu musi być zgodnie z ustaleniami ww. planu

Opis nieruchomości:

Działki gruntu położone są w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury, w rejonie usytuowanym w niezbyt dużej odległości od ścisłego centrum miasta. Dojazd do działek drogą gruntową i częściowo utwardzoną płytami betonowymi bezpośrednio z ul. Żwirki i Wigury.

W sąsiedztwie usytuowane są zabudowania o charakterze przemysłowo-usługowym. W kierunku południowym przy ul. Nowy Świat znajdują się zabudowania mieszkaniowe. Działki są nie zabudowane i nie ogrodzone. Posiadają dostęp w otoczeniu do sieci uzbrojenia.

Obrys granic działki 2916/106 tworzy kształt wydłużonego prostokąta o szerokości ok. 40 m. Teren zróżnicowany wysokościowo, wymaga zniwelowania.

Obrys granic działki 2919/106 tworzy kształt nieregularny, zwężający się w kierunku południowym.

Teren nierówny, porośnięty częściowo drzewami.

Przetargi odbędą się 16 stycznia 2012 r. w sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16:

przetarg na sprzedaż działki nr 2916/106 o godzinie 14:00

przetarg na sprzedaż działki nr 2919/106 o godzinie 14:30

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług vat w wysokości 23% i podlega zapłacie w całości nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej.

Za datę wpłacenia należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 12 stycznia 2012 na rachunek w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie:

Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Urzędu Miasta.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

- wygrał przetarg ¦ zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia,

- nie wygrał przetargu ¦ zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub  zamknięcia przetargu,

- odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ¦ ulegnie przepadkowi.

3. W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

¦ dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych ¦ aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące),

¦ oryginał dowodu wpłaty wadium,

¦ oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem i warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winni przedstawić pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

5. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

6. Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. z 2004 r., nr 167, poz. 1758 ze zmianami).

7. Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.

8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

10. Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów tel. (032) 3248 566 lub (32) 3248 561.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołów www.mikolow.eu (ogłoszenia Urzędu, przetargi)