BURMISTRZ MIKOŁOWA

OGŁASZA
PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

 1.      Położonego w budynku przy Rynku 3, o powierzchni 37,98 m2
  - proponowany sposób użytkowania: działalność usługowa lub handlowa
  - stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 40,50 zł netto

Wadium w wysokości 3076,00 zł

 2.      Położonego w budynku przy ul. Jana Pawła II 20, o powierzchni 60,99 m2
  - sposób użytkowania: pomieszczenie magazynowe
  - stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 6,00 zł netto

Wadium w wysokości 732,00 zł

 3.      Położonego w budynku przy ul. Jana Pawła II 7, o powierzchni 33,69 m2
  - sposób użytkowania: działalność handlowa lub usługowa
  - stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 33,50 zł netto

Wadium w wysokości 2257,00 zł

 4.      Położonego w budynku przy ul. Pszczyńskiej 3, o powierzchni 35,27 m2
  - sposób użytkowania: działalność handlowa lub usługowa
  - stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 25,00 zł netto

Wadium w wysokości 1764,00 zł

 5.      Położonego w budynku przy ul. Stawowej 21/13 (parter), o powierzchni 8,82 m2
  - sposób użytkowania: działalność handlowa lub usługowa
  - stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 49,00 zł netto

Wadium w wysokości 864,00 zł

6.      Położonego w budynku przy ul. Stawowej 21/17 (parter), o powierzchni 9,60 m2
  - sposób użytkowania: działalność handlowa lub usługowa
  - stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 39,00 zł netto

Wadium w wysokości 749,00 zł

 Przetargi odbędą się w dniu 16 stycznia 2012 roku, kolejno o godz. 13.30, 13.40, 13.50, 14.00, 14.10 i 14.20, w świetlicy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie,
ul. Kolejowa 2.

Wadia na przetargi lokali użytkowych należy wpłacić w kasie Zakładu Gospodarki Lokalowej, Mikołów, ul. Kolejowa 2 lub na rachunek bankowy w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie (nr rachunku bankowego 30 8436 0003 0000 0009 8788 0254), na dzień przed przetargiem (warunek ten jest spełniony, jeśli kwota wadium wpłynie na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przetargu). Wadium przepada na rzecz Gminy Mikołów, jeżeli oferent, który wygrał przetarg, odmówi objęcia lokalu w posiadanie lub odmówi potwierdzenia zawarcia umowy na piśmie. Wadium jest zwracane po 7 dniach po odwołaniu, unieważnieniu bądź zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Przetargi będą prowadzone na podstawie regulaminu dostępnego w Zakładzie Gospodarki Lokalowej, ul. Kolejowa 2, tel.: (32) 324 26 02.

Osoba przystępująca do przetargu bądź reprezentująca w przetargu osobę fizyczną lub prawną winna okazać dokument tożsamości, stosowne pełnomocnictwo, dowód wpłacenia wadium oraz potwierdzenie wpisu do odpowiedniego rejestru (zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej – w wypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub odpis z odpowiedniego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego – w wypadku spółki handlowej).

Osoby chętne winny przed przetargiem podpisać stosowne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu oraz nie zalegać z jakimikolwiek płatnościami wobec Gminy Mikołów.

Wyżej wymienione lokale będzie można oglądać po uzgodnieniu terminu z przedstawicielami Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, tel.: (32) 324 26 15.

 Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości również poprzez wywieszenie go
na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na I piętrze w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy Rynku 16, na tablicy ogłoszeń w budynku Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie,
ul. Kolejowa 2, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów (www.bip.mikolow.eu).

 Burmistrz Mikołowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.