BURMISTRZ MIKOŁOWA

OGŁASZA
PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

 

1. Położonego w budynku przy Rynku 3, o powierzchni 37,98 m2
  - proponowany sposób użytkowania: działalność usługowa lub handlowa
  - stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 40,50 zł netto

Wadium w wysokości 3076,00 zł

2. Położonego w budynku przy ul. Jana Pawła II 20, o powierzchni 60,99 m2
  - sposób użytkowania: pomieszczenie magazynowe
  - stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 8,00 zł netto

Wadium w wysokości 976,00 zł

3. Położonego w budynku przy ul. Pszczyńskiej 3, o powierzchni 35,27 m2
  - sposób użytkowania: działalność handlowa lub usługowa
  - stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 30,00 zł netto

Wadium w wysokości 2116,00 zł

4. Położonego w budynku przy ul. Stawowej 21/17 (parter), o powierzchni 9,60 m2
  - sposób użytkowania: działalność handlowa lub usługowa
  - stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 49,00 zł netto

Wadium w wysokości 941,00 zł

Przetargi odbędą się w dniu 15 listopada 2011 roku, kolejno o godz. 13.30, 13.40, 13.50 i 14.00 w świetlicy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2.

Wadia na przetargi lokali użytkowych należy wpłacić w kasie Zakładu Gospodarki Lokalowej, Mikołów, ul. Kolejowa 2 lub na rachunek bankowy w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie (nr rachunku bankowego 30 8436 0003 0000 0009 8788 0254), na dzień przed przetargiem (warunek ten jest spełniony, jeśli kwota wadium wpłynie na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przetargu). Wadium przepada na rzecz Gminy Mikołów, jeżeli oferent, który wygrał przetarg, odmówi objęcia lokalu w posiadanie lub odmówi potwierdzenia zawarcia umowy na piśmie. Wadium jest zwracane po 7 dniach po odwołaniu, unieważnieniu bądź zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Przetargi będą prowadzone na podstawie regulaminu dostępnego w Zakładzie Gospodarki Lokalowej, ul. Kolejowa 2, tel.: (32) 324 26 02.

Osoba przystępująca do przetargu bądź reprezentująca w przetargu osobę fizyczną lub prawną winna okazać dokument tożsamości, stosowne pełnomocnictwo, dowód wpłacenia wadium oraz potwierdzenie wpisu do odpowiedniego rejestru (zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej – w wypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub odpis z odpowiedniego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego – w wypadku spółki handlowej).

Osoby chętne winny przed przetargiem podpisać stosowne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu oraz nie zalegać z jakimikolwiek płatnościami wobec Gminy Mikołów.

Wyżej wymienione lokale będzie można oglądać po uzgodnieniu terminu z przedstawicielami Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, tel.: (32) 324 26 15.

Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości również poprzez wywieszenie go
na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na I piętrze w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy Rynku 16, na tablicy ogłoszeń w budynku Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie,
ul. Kolejowa 2, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów (www.bip.mikolow.eu).

Burmistrz Mikołowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.