BURMISTRZ MIKOŁOWA

OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

 1. Położonego na działce nr 2436/175, pomiędzy ulicami Podleską i św. Wojciecha,o  powierzchni 16,82 m2
- sposób użytkowania: garaż nr 1
- stawka wyjściowa czynszu najmu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 5,50 zł
Wadium w wysokości 185,00 zł

2. Położonego na działce nr 2436/175, pomiędzy ulicami Podleską i św. Wojciecha,o powierzchni 15,79 m2
- sposób użytkowania: garaż nr 4
- stawka wyjściowa czynszu najmu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 5,50 zł
Wadium w wysokości 174,00 zł
3. Położonego na działce nr 2436/175, pomiędzy ulicami Podleską i św. Wojciecha, o powierzchni 15,95 m2
- sposób użytkowania: garaż nr 5
- stawka wyjściowa czynszu najmu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 5,50 zł
Wadium w wysokości 175,00 zł
4. Położonego na działce nr 2436/175, pomiędzy ulicami Podleską i św. Wojciecha, o powierzchni 16,09 m2
- sposób użytkowania: garaż nr 7
- stawka wyjściowa czynszu najmu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 5,50 zł
Wadium w wysokości 177,00 zł
5. Położonego na działce nr 2436/175, pomiędzy ulicami Podleską i św. Wojciecha, o powierzchni 16,09 m2
- sposób użytkowania: garaż nr 9
- stawka wyjściowa czynszu najmu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 5,50 zł
Wadium w wysokości 177,00 zł
6. Położonego na działce nr 2436/175, pomiędzy ulicami Podleską i św. Wojciecha, o powierzchni 16,70 m2
- sposób użytkowania: garaż nr 10
- stawka wyjściowa czynszu najmu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 5,50 zł
Wadium w wysokości 184,00 zł
7. Położonego na działce nr 2436/175, pomiędzy ulicami Podleską i św. Wojciecha, o powierzchni 16,67 m2
- sposób użytkowania: garaż nr 13
- stawka wyjściowa czynszu najmu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 5,50 zł
Wadium w wysokości 183,00 zł
8. Położonego na działce nr 2436/175, pomiędzy ulicami Podleską i św. Wojciecha, o powierzchni 16,38 m2
- sposób użytkowania: garaż nr 14
- stawka wyjściowa czynszu najmu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 5,50 zł
Wadium w wysokości 180,00 zł
9. Położonego na działce nr 2436/175, pomiędzy ulicami Podleską i św. Wojciecha, o powierzchni 16,22 m2
- sposób użytkowania: garaż nr 15
- stawka wyjściowa czynszu najmu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 5,50 zł
Wadium w wysokości 178,00 zł
10. Położonego na działce nr 2436/175, pomiędzy ulicami Podleską i św. Wojciecha, o powierzchni
16,96 m2
- sposób użytkowania: garaż nr 17
- stawka wyjściowa czynszu najmu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 5,50 zł
Wadium w wysokości 187,00 zł
 11. Położonego na działce nr 2436/175, pomiędzy ulicami Podleską i św. Wojciecha, o powierzchni 16,24 m2
- sposób użytkowania: garaż nr 29
- stawka wyjściowa czynszu najmu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 5,50 zł
Wadium w wysokości 179,00 zł
 12. Położonego na działce nr 2436/175, pomiędzy ulicami Podleską i św. Wojciecha, o powierzchni 16,24 m2
- sposób użytkowania: garaż nr 30
- stawka wyjściowa czynszu najmu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 5,50 zł
Wadium w wysokości 179,00 zł
 13. Położonego na działce nr 2436/175, pomiędzy ulicami Podleską i św. Wojciecha, o powierzchni 16,82 m2
- sposób użytkowania: garaż nr 37
- stawka wyjściowa czynszu najmu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 5,50 zł
Wadium w wysokości 185,00 zł
 14. Położonego na działce nr 2436/175, pomiędzy ulicami Podleską i św. Wojciecha, o powierzchni 16,82 m2
- sposób użytkowania: garaż nr 39
- stawka wyjściowa czynszu najmu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 5,50 zł
Wadium w wysokości 185,00 zł

Przetargi odbędą się w świetlicy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, w dniu 17 października 2011 r., w podanej wyżej kolejności dla poszczególnych garaży, począwszy od godz. 12.00 (garaż wymieniony pod pozycją 1.) do godz. 14.10 (garaż wymieniony pod pozycją 14.), czyli każdy kolejny garaż co 10 min.

Wadia na przetargi lokali użytkowych należy wpłacić w kasie Zakładu Gospodarki Lokalowej, Mikołów, ul. Kolejowa 2  lub na rachunek bankowy w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie (nr rachunku bankowego 30 8436 0003 0000 0009 8788 0254), na dzień przed przetargiem (warunek ten jest spełniony, jeśli kwota wadium wpłynie na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przetargu). Wadium przepada na rzecz Gminy Mikołów, jeżeli oferent, który wygrał przetarg, odmówi objęcia lokalu w posiadanie lub odmówi potwierdzenia zawarcia umowy na piśmie. Wadium jest zwracane po 7 dniach po odwołaniu, unieważnieniu bądź zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Przetargi będą prowadzone na podstawie regulaminu dostępnego w Zakładzie Gospodarki Lokalowej, ul. Kolejowa 2, tel.: (32) 324 26 02.

Osoba przystępująca do przetargu bądź reprezentująca w przetargu osobę fizyczną lub prawną winna okazać dokument tożsamości, stosowne pełnomocnictwo, dowód wpłacenia wadium oraz potwierdzenie wpisu do odpowiedniego rejestru (zaświadczenie o wpisie do Ewidencji działalności gospodarczej – w wypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub odpis z odpowiedniego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego – w wypadku spółki handlowej).

Osoby chętne winny przed przetargiem podpisać stosowne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu oraz nie zalegać z jakimikolwiek płatnościami wobec Gminy Mikołów.

Wyżej wymienione lokale będzie można oglądać po uzgodnieniu terminu z przedstawicielami Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, tel.: (32) 324 26 15.

 Umowa najmu garażu zostanie zawarta na czas oznaczony z mocą obowiązującą od 17 października 2011 roku (co oznacza, że najemca od tego dnia będzie mógł korzystać z garażu) do 31 grudnia 2012 roku.

Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości również poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na I piętrze w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy Rynku 16, na tablicy ogłoszeń w budynku Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów  (www.bip.mikolow.eu).

Burmistrz Mikołowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.