BURMISTRZ MIKOŁOWA
OGŁASZA
PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO


1. Położonego w budynku przy Rynku 3, o powierzchni 37,98 m2
- proponowany sposób użytkowania: działalność usługowa lub handlowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 40,50 zł netto
Wadium w wysokości 3076,00 zł
2. Położonego w budynku przy ul. Stawowej 23/11 (I piętro), o powierzchni 11,34 m2
- proponowany sposób użytkowania: działalność usługowa lub handlowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 10,50 zł netto
Wadium w wysokości 238,00 zł
3. Położonego w budynku przy ul. Stawowej 21/21 (I piętro), o powierzchni 7,14 m2
- proponowany sposób użytkowania: działalność usługowa lub handlowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 10,50 zł netto
Wadium w wysokości 150,00 zł
4. Położonego w budynku przy ul. Stawowej 23/3 (parter), o powierzchni 8,82 m2
- proponowany sposób użytkowania: działalność usługowa lub handlowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 43,50 zł netto
Wadium w wysokości 767,00 zł
5. Położonego w budynku przy ul. Jana Pawła II 20, o powierzchni 60,99 m2
- sposób użytkowania: pomieszczenie magazynowe
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 10,00 zł netto
Wadium w wysokości 1220,00 zł
6. Położonego w budynku przy ul. Pszczyńskiej 3, o powierzchni 35,27 m2
- sposób użytkowania: działalność handlowa lub usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 34,00 zł netto
Wadium w wysokości 2398,00 zł
Przetargi odbędą się w dniu 28 września 2011 roku, kolejno o godz. 13.30, 13.40, 13.50,
14.00, 14.10 i 14.20, w świetlicy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie,
ul. Kolejowa 2.
Wadia na przetargi lokali użytkowych należy wpłacić w kasie Zakładu Gospodarki Lokalowej, Mikołów, ul. Kolejowa 2 lub na rachunek bankowy w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie (nr rachunku bankowego 30 8436 0003 0000 0009 8788 0254), na dzień przed przetargiem (warunek ten jest spełniony, jeśli kwota wadium wpłynie
na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przetargu). Wadium przepada na rzecz Gminy Mikołów, jeżeli oferent, który wygrał przetarg, odmówi objęcia lokalu w posiadanie lub odmówi potwierdzenia zawarcia umowy na piśmie. Wadium jest zwracane po 7 dniach po odwołaniu, unieważnieniu bądź zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Przetargi będą prowadzone na podstawie regulaminu dostępnego w Zakładzie Gospodarki Lokalowej, ul. Kolejowa 2, tel.: (32) 324 26 02.
Osoba przystępująca do przetargu bądź reprezentująca w przetargu osobę fizyczną lub prawną winna okazać dokument tożsamości, stosowne pełnomocnictwo, dowód wpłacenia wadium oraz potwierdzenie wpisu do odpowiedniego rejestru (zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej – w wypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność
gospodarczą lub odpis z odpowiedniego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego – w wypadku spółki handlowej).
Osoby chętne winny przed przetargiem podpisać stosowne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu oraz nie zalegać z jakimikolwiek płatnościami wobec Gminy Mikołów.
Wyżej wymienione lokale będzie można oglądać po uzgodnieniu terminu z przedstawicielami
Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, tel.: (32) 324 26 15.
Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości również poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na I piętrze w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy Rynku 16, na tablicy ogłoszeń w budynku Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów
(www.bip.mikolow.eu).
Burmistrz Mikołowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.