BURMISTRZ MIKOŁOWA

OGŁASZA
PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

 znajdującego się na piętrze budynku Hali Sportowej przy ul. bpa W. Bandurskiego 1A w Mikołowie, o powierzchni 61,46 m2

-       sposób użytkowania: usługi gastronomiczne – bez możliwości sprzedaży napojów alkoholowych!
-       stawka wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 10,00 zł netto

Wadium w wysokości 1229,00 zł

 Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2011 roku, o godz. 14.30, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 31.

Wadium na przetarg na wynajem lokalu użytkowego należy wpłacić w kasie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31 lub na rachunek bankowy w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie (nr rachunku bankowego 36 8436 0003 0000 0026 2044 0004) na dzień przed przetargiem (warunek ten jest spełniony, jeśli kwota wadium wpłynie na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji   w Mikołowie najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przetargu). Wadium przepada na rzecz Gminy Mikołów, jeżeli oferent, który wygrał przetarg, odmówi objęcia lokalu w posiadanie lub odmówi potwierdzenia zawarcia umowy na piśmie. Wadium jest zwracane po 7 dniach po odwołaniu, unieważnieniu bądź zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Przetarg będzie prowadzony na podstawie regulaminu dostępnego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 31, tel.: (32) 779-76-03, (32) 779-76-04.

Osoba przystępująca do przetargu lub reprezentująca w przetargu osobę fizyczną bądź prawną winna okazać dokument tożsamości, stosowne pełnomocnictwo, dowód wpłacenia wadium oraz potwierdzenie wpisu do odpowiedniego rejestru (zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej – w wypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą albo odpis z odpowiedniego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego – w wypadku spółki handlowej).

Osoby chętne winny przed przetargiem podpisać stosowne oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu oraz nie zalegać z jakimikolwiek płatnościami wobec Gminy Mikołów.

Wyżej wymieniony lokal będzie można oglądać po uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie, ul. bpa W. Bandurskiego 1A, tel.: (32) 779-70-13.

 Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości również poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na I piętrze w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy Rynku 16, na tablicy ogłoszeń w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 31, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów (www.bip.mikolow.eu).

 Burmistrz Mikołowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.