Miejsce złożenia dokumentów i załatwienia sprawy

Wydział Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
Rynek 16, parter, pokój nr 1
tel.: (32) 324 84 35 do 441,
e-mail: skp@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:00 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30  do 15:30
piątek od 7:30  do 14:00

Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych

 1. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa bądź osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu faktów lub stanu prawnego.
 2. Wniosek podatnika o wydanie zaświadczenia może dotyczyć:  
 • stwierdzenia zaległości w zobowiązaniach podatkowych,
 • wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego,
 • stwierdzenia posiadania gospodarstwa rolnego,
 • uzyskiwanego dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym z ha przeliczeniowego,
 • innych (wynikających z zakresu spraw)
  1. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej nr identyfikacji podatkowej PESEL lub w przypadku przedsiębiorcy NIP, adres (miejsce zamieszkania lub siedziby), treść żądania oraz podpis, a także wskazanie komu zaświadczenie będzie przedkładane.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 29.08.1997 r.  Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)

  Wymagane dokumenty

  Wniosek o wydanie zaświadczenia. 

  Opłaty

  1. Za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - od każdego egzemplarza - 21,00 zł.
  2. Za wydanie innych zaświadczeń - 17,00 zł.

  Sposób załatwienia sprawy

  Wydanie zaświadczenia.

  Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy.

  Termin załatwienia sprawy

  Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

  Sposób przekazania informacji o sprawie

  Odbiór osobisty w terminie uzgodnionym z pracownikiem Wydziału Podatkowego,  doręczenie zaświadczenia przez pocztę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub  przez pełnomocnika.

  Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.

  Tryb odwoławczy

  Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 7 dni od jego doręczenia za pośrednictwem organu, który postanowienie wydał. 

  Opłatę można uiścić w kasie Urzędu bez dodatkowych opłat lub poprzez bezpośrednią wpłatę na konto w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie
  87 8436 0003 0000 0000 0071 0325