Deklaracja podatkowa DR-1 i Informacja podatkowa IR-1 on-line

Kliknij, aby przygotować i złożyć swoją deklarację DR-1 lub informację IR-1 na podatek rolny on-line.


Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
Rynek 16, parter, pokój nr 1
tel.: 32 32 48 441, 32 32 48 436, 32 32 48 437, 32 32 48 440, 32 32 48 435, 32 32 48 568, 32 32 48 434
e-mail: podatek@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym 
 2. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa

Złożenie „Informacji o gruntach” lub „Deklaracji na podatek rolny”

 1. Obowiązek złożenia „Informacji o gruntach” lub „Deklaracji na podatek rolny” ciąży na osobach fizycznych, prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które są:
  - właścicielami lub samoistnymi posiadaczami gruntów,
  - użytkownikami wieczystymi gruntów,
  - posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencji Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, albo jest bez tytułu prawnego.
 2. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na działalność gospodarczą inną niż rolnicza.
 3. Osoby fizyczne zobowiązane są złożyć „Informację o gruntach” w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym lub o zaistnieniu zmian.
 4. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć „Deklarację na podatek rolny” na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zmian korygują deklarację w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.
 5. W przypadku osób fizycznych podatek rolny na dany rok ustala decyzją Burmistrz Mikołowa. Wymiaru podatku dokonuje się na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, złożonej przez podatnika informacji podatkowej oraz zgromadzonego materiału dowodowego.

Termin powstania obowiązku podatkowego

 1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku
 2. Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć w Wydziale Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta „Informację o gruntach" w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub w przypadku zaistnienia zmian sposobu użytkowania gruntów.
 3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych mają obowiązek złożyć „Deklarację na podatek rolny” na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Termin płatności

 1. Podatek rolny płatny jest na podstawie złożonej przez podmioty deklaracji podatkowej, bez wezwania w kasie Urzędu lub na rachunek budżetu miasta w Mikołowskim Banku Spółdzielczym nadany indywidualnie każdemu podatnikowi lub nr 87 8436 0003 0000 0000 0071 0325.
 2. Dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
 3. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie pierwszej raty.

Stawki podatku rolnego

Podatek rolny obliczony jest według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.
Średnią cenę skupu żyta, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy - zgodnie z art. 6 ust 1 i 2 ustawy o podatku rolnym.

Stawki podatku rolnego w 2022 roku

  • (do 1 ha) za 1 ha   5q = 307,40 zł
  • (powyżej  1 ha) za 1 ha 2,5q  = 153,70 zł

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P. 2021 poz. 951)

  Stawki podatku rolnego w 2021 roku

  • (do 1 ha) za 1 ha   5q = 292,75 zł
  • (powyżej  1 ha) za 1 ha 2,5q  = 146,375 zł

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. 2020 poz. 982)

  Stawki podatku rolnego w 2020 roku

  • (do 1 ha) za 1 ha   5q = 292,30 zł
  • (powyżej  1 ha) za 1 ha 2,5q  = 146,15 zł

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. z 2019 r. poz. 1017)

  Stawki podatku rolnego w 2019 roku

  • (do 1 ha) za 1 ha   5q = 271,80 zł
  • (powyżej  1 ha) za 1 ha 2,5q  = 135,90 zł

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. z 2018 r. poz. 1004)

  Stawki podatku rolnego w 2018 roku

  • (do 1 ha) za 1 ha   5q = 262,45 zł
  • (powyżej  1 ha) za 1 ha 2,5q  = 131,225 zł

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. z 2017 poz. 958)

  Stawki podatku rolnego w 2017 roku

  • (do 1 ha) za 1 ha   5q = 262,20 zł
  • (powyżej  1 ha) za 1 ha 2,5q  = 131,10 zł

  Stawki podatku rolnego w 2016 roku

  • Grunty gospodarstw rolnych, od 1 ha przeliczeniowego - równowartość pieniężna 2,5 q żyta, tj. 134,375 zł.
  • Pozostałe grunty, do 1 ha fizycznego, wynikającego z ewidencji gruntów i budynków - równowartość pieniężna 5 q żyta, tj. 268,75 zł.

  Stawki podatku w 2015 roku

  • Grunty gospodarstw rolnych, od 1 ha przeliczeniowego - równowartość pieniężna 2,5 q żyta, tj. 153,425 .
  • Pozostałe grunty, do 1 ha fizycznego, wynikającego z ewidencji gruntów i budynków - równowartość pieniężna 5 q żyta, tj. 306,85 zł.

  Stawki podatku w 2014 roku

  • Grunty gospodarstw rolnych, od 1 ha przeliczeniowego - równowartość pieniężna 2,5 q żyta, tj. 173,20 zł.
  • Pozostałe grunty, do 1 ha fizycznego, wynikającego z ewidencji gruntów i budynków - równowartość pieniężna 5 q żyta, tj. 346,40 zł.

  Wymagane dokumenty

  1. W przypadku osób fizycznych  „Informacja o gruntach”.
  2. W przypadku pozostałych podmiotów „Deklaracja na podatek rolny”.

  Sposób załatwienia sprawy

  1. W przypadku osób fizycznych:
  • Przyjęcie od podatnika  „Informacji o gruntach”.
  • Ustalenie wysokości podatku na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, złożonej przez podatnika „Informacji o gruntach” oraz zebranego materiału dowodowego.
  • Ustalenie wysokości podatku rolnego na dany rok decyzją, nakazem płatniczym Burmistrza Mikołowa.
  1. W przypadku pozostałych podmiotów:
  • Przyjęcie od podatnika „Deklaracji na podatek rolny”.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zawierać: zarzuty przeciw decyzji, określać zakres i istotę żądania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

  Ulgi i zwolnienia

  Użytki rolne, na których zaprzestano produkcji rolnej zgodnie z uchwałą nr  XXVI/466/2008 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28.10.2008 w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.