PN 41/2017 Wykonywanie usług sporządzania dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla obiektów budowlanych w specjalnościach budowlanych: architektonicznej – Cz. 1 , konstrukcyjno – budowlanej – Cz. 2 , instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - Cz. 3, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – Cz. 4