WNIOSKI, POSTULATY I ZAPYTANIA

z posiedzenia Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych, które odbyło się dnia 23 sierpnia 2016 roku  - Protokół Nr 18/2016.

 

1. Projekt uchwały nr 125/2016 w sprawie zaproszenia w roku 2017 do osiedlenia w ramach repatriacji jednej rodziny polskiego pochodzenia zamieszkałej na terenie Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kyrgyskiej, Republiki Tadżykistanu, Republiki Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej – w celu osiedlenia na terenie gminy Mikołów,  Komisja zaopiniowała pozytywnie. BOO

2. Projekt uchwały nr 127/2016 w sprawie przystąpienia gminy Mikołów do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych  – konkurs, Komisja zaopiniowała pozytywnie.  MOPS

3. Projekt uchwały nr 135/2016 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji  z budżetu gminy Mikołów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Mikołów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, Komisja zaopiniowała pozytywnie. ZSiPM

4. Projekt uchwały nr 137/2016 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich w Mikołowie, Komisja zaopiniowała pozytywnie. BOP, ZSiPM

5. Projekt uchwały nr 138/2016 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Mikołów o nazwie Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie i nadania jej statutu, Komisja zaopiniowała pozytywnie. BOP, ZSiPM  

6. Projekt uchwały nr 139/2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi, Komisja zaopiniowała pozytywnie. BOP, SK, ZSiPM

7. Projekt uchwały nr 140/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok, Komisja zaopiniowała pozytywnie zmiany w budżecie w dziale 801 Oświata i Wychowanie oraz dziale 852 Pomoc społeczna. SK

8. Komisja wnosi do Burmistrza Mikołowa, aby w budżecie miasta Mikołów na 2017 rok zabezpieczono środki finansowe na: SK, BGI, ZGL, ZSiPM

  • budowę mieszkań komunalnych,
  • remont budynku, w którym siedzibę będzie miało Centrum Usług Społecznych przy ul. Kolejowej 2;       
  • wykonanie projektu budowy nowego Przedszkola nr 11 oraz Przedszkola nr 6 w Borowej Wsi.

  Przewodnicząca Komisji RM Nr 6

                      (Iwona Spychała-Długosz)