Uchwała nr XXIII/521/2016 z dnia 25.10.2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Niniejsza uchwała traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XXIII/230/2020 z dnia 21.04.2020 r.