Uchwała nr XX/478/2016 z dnia 28.06.2016 w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych(PSZOK) w Mikołowie

Niniejsza uchwała traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XXXVII/331/2021 z dnia 26.01.2021 r.