Uchwała nr XX/473/2016 z dnia 28.06.2016 w sprawie przyjęcia „Podstrategii kształtowania przestrzeni publicznej (w tym rewitalizacji obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych oraz opieki nad zabytkami) na lata 2016-2025 wraz z Planem Operacyjnym” w ramach projektu partnerskiego „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST”

Niniejsza uchwała została uchylona w części na mocy uchwały nr XXVII/607/2017 z dnia 21.03.2017 r.