Uchwała nr XVIII/434/2016 z dnia 26.04.2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – Borowa Wieś przy ul. Buczka II

Stwierdzenie nieważności uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr IFIII.4131.1.78.2016