UCHWAŁA NR XV/359/2015 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 22 grudnia 2015 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2025