Mikołów, dnia 18.09.2023 r.

RADA MIEJSKA MIKOŁOWA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa zwołuje na 26.09.2023 r. na godz. 1600  LXXI Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr LXX/70/2023.  
 4. Wręczenie odznaczeń za zasługi dla Województwa Śląskiego.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  a) zmian w budżecie na 2023 rok,
  b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 – 2045,
  c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w 2023 r. (40 000,00 zł),
  d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w 2023 r. (1 000 000,00 zł),
  e) emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  f) zobowiązania Burmistrza Miasta do indywidualnego określania szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych w przypadku wystąpienia użytkownika wieczystego z żądaniem sprzedaży tej nieruchomości na jego rzecz,
  g) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej,
  h) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Strzechy,
  i) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Górnośląskiej,
  j) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Filaretów,
  k) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Gliwickiej,
  l) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  m) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów,  
  n) ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych,
  o) wyboru ławników na kadencję od 2024 r. do 2027 r.
 6. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
 7. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, zapytania, wnioski.
 10. Wolne głosy.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

Katarzyna Syryjczyk-Słomska

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.