Uchwała nr XII/281/2015 z dnia 29.09.2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/491/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji.

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr III/34/2018 z dnia 18.12.2018 r.