Uchwała Nr 4200/III/35/2023 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2023 rok Miasta Mikołów