Uchwała Nr 4200/III/34/2023 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Mikołów, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań