Uchwała Nr 4200/III/242/2022 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Mikołów projekcie uchwały budżetowej Miasta Mikołów na 2023 rok