Uchwała nr LXII/609/2022 z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu kosztów jednorazowego przewozu, o którym mowa w art. 39a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

Stwierdzenie nieważności uchwały w części określonej w §2 uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego NPII.4131.1.79.2023 z dnia 25 stycznia 2023 r.

Niniejsza uchwała traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr LXV/647/2023  z dnia 14.02.2023 r.