UWAGA: Nabór wniosków został zakończony w dniu 30.11.2022 r.

Ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 poz. 1967 z późn. zm.) przewiduje możliwość ubiegania się o wypłatę dodatku tzw. podmiotom wrażliwym, do których zaliczają się m. in.:

 • placówki ochrony zdrowia finansowane ze środków publicznych,
 • placówki systemu oświaty,
 • placówki szkolnictwa wyższego i nauki,
 • żłobki i kluby dziecięce,
 • kościoły,
 • związki wyznaniowe,
 • placówki kulturalne,
 • straże pożarne,
 • pozarządowe organizacje pożytku publicznego,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • spółdzielnie socjalne,
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
 • placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

Wszystkie podmioty wrażliwe zostały określone w art. 4 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje jednostkom, które ogrzewane są za pomocą węgla kamiennego, pelletu lub brykietu zawierających min. 85% węgla kamiennego, pelletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, oleju opałowego czy gazu skroplonego LPG.

Podmioty wrażliwe maja prawo do ubiegania się o dodatek jeżeli:

 1. dokonały zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB),
 2. poniosły koszty zakupu ww. paliw na cele ogrzewania w związku z wykonywaniem ich podstawowej działalności,
 3. zakupiły w 2022 roku co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa.

Wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych można składać do 30 listopada 2022 roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Do wniosku należy dołączyć:

 • oryginały lub kopię poświadczane urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania odpowiedniego podmiotu,
 • dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku.

Wnioski należy składać na piśmie:

 • w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16 - Biuro Podawcze, pok. nr 1
 • w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Mikołów przy ul. św. Wojciecha 14
 • lub elektronicznie za pomocą platformy EPUAP. W przypadku składania wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Przyznanie dodatku dla podmiotów wrażliwych nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
Informacja o przyznaniu dodatku dla podmiotów wrażliwych będzie wysłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, to będzie miał możliwość bezpośredniego odebrania od organu informacji o przyznaniu tego dodatku.
Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku dla podmiotów wrażliwych nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

UWAGA - od dnia 26.11.2022 r. obwiązuje nowy wzór wniosku.