• projekt uchwały nr 89/2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Kamionka – etap I - w obszarze ul. Katowickiej, ul. Owsianej, Doliny Jamny i granicy miasta
 • projekt uchwały nr 92/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 6 ds. Społecznych
 • projekt uchwały nr 93/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji
 • projekt uchwały nr 90/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie
 • projekt uchwały nr 94/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
 • projekt uchwały nr 96/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Katowickiej i Paprotek w Mikołowie
 • projekt uchwały nr 97/2022 w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dziecka w żłobkach lub klubach dziecięcych utworzonych przez Gminę Mikołów
 • projekt uchwały nr 98/2022 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów prawa własności nieruchomości
 • projekt uchwały nr 99/2022 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Mikołów
 • wymieniony druk - projekt uchwały nr 91/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Jaworowej
 • projekt uchwały nr 100/2022 w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok
 • projekt uchwały nr 101/2022 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2022-2041
 • projekt uchwały nr 103/2022 w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok