Na podstawie art. 15zzx Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku „O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych” (Dz.U. 2020 roku poz. 1842 ze zmianami) zostano zwołane Zebranie Wiejskie i poddana zostaje pod głosowanie zdalne uchwała Zebrania Wiejskiego.

Sołtys i Rada Sołecka w Mokrem podaje do publicznej wiadomości treść uchwały Zebrania Wiejskiego w sprawie wyrażania sprzeciwu do przebiegu proponowanych tras KDP (Kolei Dużych Prędkości) przez Mokre.

Głosowanie odbędzie się zdalnie w dniach od 24 do 26 stycznia, poprzez podpisanie listy (głos za) lub jej niepodpisanie (głos wstrzymujący się i głos przeciw). Listy dostępne będą u wolontariuszy, którzy będą zbierali podpisy „w terenie”. Postaramy się odwiedzić wszystkich mieszkańców Sołectwa, aby poprosić o głos i przedstawić nasze stanowisko.

Informacje dot. głosowanych przebiegów wraz z mapami proponowanych tras: https://www.mikolow-mokre.pl/article/ankieta-konsultacyjna-cpk-linia-170-niszczaca-mokre-81

Treść uchwały https://www.mikolow-mokre.pl/cpk/uchwala_1_2022.pdf

Lista do głosowania:  https://www.mikolow-mokre.pl/cpk/Lista_ZW.pdf

 

Fudala Sławomir
Sołtys Sołectwa Mikołów-Mokre