Uchwała nr XLVIII/469/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/219/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów