Uchwała nr XLI/1075/2014 z dnia 27.05.2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa

Na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody śląskiego nr NP.IFIII4131.22.2014 z dnia 4.07.2012 r. stwierdzono nieważność niniejszej uchwały.