Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Mokre za 2020 r.