Nr MPZP

M_04

Nazwa planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa obejmujący obszar w granicach wyznaczonych: DK 81 - ul. Wojska Polskiego – Łączna - Gliwicka z wyłączeniem odcinka ul. Różanej (K11D) w obrębie działki nr 807/100

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

XXV/345/2004 z dnia 31.08.2004 r.

Rejon

Goj

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 99 poz. 2811 z dnia 20.10.2004 r.

Status

obowiązujący