Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 755/346/20 w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składowania deklaracji, oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej