Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy