Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 735/326/20 w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy