Uchwała nr XLII/1111/2014 z dnia 24.06.2014  zmieniająca uchwałę w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania