Formularze wniosków i załączników znajdują się poniżej artykułu - aktualizacja zawsze w maju.

Miejsce złożenia dokumentów
Biuro Podawcze
pok. nr 1, parter, Rynek 16, 43-190 Mikołów

Godziny urzędowania Biura Podawczego
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Sprawę prowadzi i informacji udziela
Wydział Oświaty
pokój nr 40, I piętro, Rynek 16, 43-190 Mikołów
telefon (32) 324 84 19
e-mail: lilianna.nowicka@mikolow.eu  

Godziny urzędowania Wydziału Oświaty:
poniedziałek od 7:00 do 16:00
od wtorku do czwartku od 7:00 do 15:00
piątek od 7:00 do 14:00

Podstawa prawna

Uchwała nr XXX/281/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w związku z uchwałą XVII/161/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

O udzielenie nagrody mogą ubiegać się uczniowie pobierający naukę na terenie Mikołowa w szkołach podstawowych bez względu na miejsce zamieszkania.
Nagroda może zostać przyznana uczniowi, który w roku szkolnym, którego dotyczy wniosek uzyskał przynajmniej jeden wynik spośród następujących:

  1. średnia ocen końcowych osiągnięta przez ucznia w klasach 4-6 wyniosła minimum 5,50;
  2. średnia ocen końcowych osiągnięta przez ucznia w klasach 7-8 wyniosła minimum 5,30;
  3. średnia ocen końcowych osiągnięta przez ucznia wyniosła minimum 4,00 i uzyskał przynajmniej jeden wynik spośród następujących:
    a) tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty;
    b)  zajął miejsce od I do III lub uzyskał tytuł finalisty lub laureata w konkursach, turniejach i olimpiadach indywidualnie lub zespołowo na poziomie minimum wojewódzkim, w których uczeń brał udział jako reprezentant szkoły lub przygotowywał się pod opieką nauczyciela szkoły, której dotyczy wniosek w zakresie przedmiotów objętych podstawą programową, o której mowa w art. 47 ustawy Prawo oświatowe z wykluczeniem osiągnięć, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a i § 3 pkt 3 lit. c;
    c) za osiągnięcia sportowe indywidualnie lub zespołowo uzyskał miejsca od I do III we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Szkolny Związek Sportowy na poziomie minimum wojewódzkim

Kompletne wnioski dotyczące ubiegania się o nagrodę należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Mikołów
w terminie do
20 lipca za bieżący rok szkolny.

Komplet dokumentów do złożenia stanowią łącznie:
1) Wniosek
2) Dowody potwierdzające uzyskanie osiągnięć
3) Oświadczenie PIT-2A

Uwaga na temat dowodów w sprawie:
Poświadczone notarialnie kserokopie świadectw lub dyplomów można skutecznie zastąpić jednym oryginałem zaświadczenia wystawionego przez dyrektora szkoły potwierdzającym wysokość uzyskanej średniej ocen, otrzymane nagrody, wyróżnienia lub tytuły. Zaświadczenie takie musi zawierać nie budzącą wątpliwości informację jakiego roku szkolnego dotyczy oraz daty uzyskania każdego z pojedynczych osiągnięć.