Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021